Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Alisma plantago-aquatica L.

Οικογένεια: Alismataceae
Alisma plantago-aquatica L.
Σε τρεχούμενα νερά και αυτό. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Alisma plantago-aquatica

Alisma plantago-aquatica

Alisma plantago-aquatica

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Arum concinnatum Schott

Οικογένεια: Αροίδες
Arum concinnatum Schott
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Arum concinnatum

Arum concinnatum

Centaurea orphanidea Boiss.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Centaurea orphanidea Boiss.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Centaurea orphanidea

Centaurea orphanidea

Centaurea orphanidea

Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Phleum subulatum

Phleum subulatum

Phleum subulatum

Bromus intermedius Guss.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Bromus hordeaceus L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Bromus intermedius

Bromus intermedius

Orobanche alba Willd.

Οικογένεια: Οροβαγχίδες
Orobanche alba Willd.
Παρασιτεί αποκλειστικά σε θυμάρι. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Orobanche alba

Orobanche alba

Orobanche alba

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Echinaria capitata (L.) Desf.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Echinaria capitata (L.) Desf.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Echinaria capitata

Echinaria capitata

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece.
Anacyclus clavatus

Anacyclus clavatus

Anacyclus clavatus

Anacyclus clavatus

Sideritis curvidens Stapf

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή
Sideritis curvidens Stapf
Μικρό. Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece. 
Sideritis curvidens
Sideritis curvidens

Ranunculus trichophyllus Chaix

Οικογένεια: Ρανουγκουλίδες
Ranunculus trichophyllus Chaix
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr, Flora of Greece.
Ranunculus trichophyllus

Ranunculus trichophyllus

Ranunculus trichophyllus

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Callitriche lenisulca Clavaud

Οικογένεια: Callitricheae
Callitriche lenisulca Clavaud
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Callitriche lenisulca

Callitriche lenisulca

Salvia argentea L.

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή
Salvia argentea L.
Κατά παράβαση της βάσης που τη δίνει πάνω απο τα 500 μ, σε παραθαλάσσιο μέρος. Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Salvia argentea

Salvia argentea

Salvia argentea

Salvia argentea

Medicago ciliaris (L.) All.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Medicago ciliaris (L.) All.
Δίπλα σε νερά και δίπλα σε θάλασσα. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Medicago ciliaris

Medicago ciliaris

Medicago ciliaris